น้ำมันว่านนางคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัศนีย์ อินแสนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ฤดี ตันติวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วนิดา กล่อมจิตสามัญ
4นาง นืศรา ศรีอุ่นศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อำนาจ หมีแรตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรวัลย์ ทองกองเตียปวช.
2นางสาว ดารารัตน์ ชัยวงค์ปวช.
3นางสาว ยุพาวรรณ หาญประจันทร์ปวช.
4นางสาว สิริรัตน์ บุตรเกตุปวช.
5นางสาว ธนพร พวงควรปวช.
6นาย นครินทร์ ธรรมแพทย์ปวช.
7นางสาว ฐิติวรดา ศรีฮอแก้วปวส.
8นางสาว อภิชญา แจ่มศรีปวส.
9นาย ณัฐพล ต่วนเครือปวส.
10นางสาว กัญญภัค หอมทวนลมปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สมุนไพรว่านนางคำ มีน้ำมันหอมระเหยและมีสารกลุ่ม Curcuminoids มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และเป็นพญาว่าน สามารถช่วยแก้พิษของว่านได้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันว่านนางคำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันว่านนางคำ ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์น้ำมันว่านนางคำ ผลการศึกษาพบว่าว่านนางคำสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันว่านนางคำ ที่มีประสิทธิภาพด้านบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ กลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ี่สุด และมีความพึงพอใจรวมทุกรายการอยู่่ในระดับ มากที่สุด เท่ากับ 4.85 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.624

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สมุนไพรว่านนางคำสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2. ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันว่านนางคำอยู่ในระดับมากที่สุด
3. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วิงเวียนศรีษะ แมลงสัตว์ กัดต่อย