ชุดควบคุมการเลี้ยงไก่ด้วยระบบIoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกราช ราชราวีอุตสาหกรรม
2นาย กำจร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาง รุ่งณภัทร รุ่งประเสริฐอุตสาหกรรม
4นางสาว ปิยทิพย์ อินทร์อักษรอุตสาหกรรม
5นาย ขจรฤทธิ์กานต์ กุลพัทธ์สรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยิ่งรัก ปานยิ่งปวช.
2นาย นันทวัฒน์ ราชราวีปวช.
3นาย ณัฐวุฒิ ราชราวีปวช.
4นาย รัฐภูมิ ปานประจงปวส.
5นาย ตะวัน ทะนันไธสงปวส.
6นาย สถาปัตย์ จิตต์ภักดีปวส.
7นาย รัชพล แก้วแกมเกษปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันอาชีพเกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งจากในบ้าน สำนักงานหรือจากที่ไหนก็ได้ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต เช่นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ ได้แก่พัดลมดูดอากาศ หลอดไฟ และปั๊มน้ำ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณโรงเรือน ชุดควบคุมการเลี้ยงไก่ด้วยระบบIoT ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือน โดยสามารถสั่งงานผ่าน สมาร์ทโฟน เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยู่บริเวณโรงเรือน รวมทั้งติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้สามารถแจ้งเตือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถควบคุมการให้น้ำและอาหารไก่ โดยสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้
2. สามารถสั่งปิดเปิดระบบไฟฟ้า พัดลมผ่านโทรศัพท์มือถือ
3. สามารถแจ้งเหตุผู้บุกรุกผ่านโปรแกรมไลน์ได้ทันท่วงที
4. เมื่อมีผู้บุกรุก ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line ทันที
5. สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้