ระบบเปิด-ปิดน้ำผ่าน Smart Phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิศา ขยันมากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อรธณา ส้มเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ชินวัฒน์ สร่างโศกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วิกรม ดังก้องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรวรรณ มรกตปวช.
2นางสาว ศุภาพิชญ์ ทองไพรแจงปวช.
3นางสาว นฤมล นกงามปวช.
4นางสาว จีรนันท์ เก่งมนตรีปวช.
5นางสาว กุลรดา มาสงค์ปวช.
6นาย ธีรภัทร์ ลาภทะวีปวช.
7นาย สิทธินนท์ แห่งหนปวช.
8นาย ธนกฤต ทัดภู่ปวช.
9นางสาว จินดา มากมูลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำผ่าน Smart Phone ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในการ ควบคุมการทำงานการเปิด-ปิดน้ำเพื่อการเกษตร เพราะน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชนั้น ได้รับน้ำมากเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นตายได้หรือถ้าหากพืชนั้นได้รับน้ำที่น้อยเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นไม่เจริญเติบโต การพัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ Smart Farmer คือลดการ ทำร้ายธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น ตัวอย่างของการทำเกษตรกรรมแบบ Smart Farmer เช่นมีพื้นที่เล็กๆ แต่สามารถออกแบบให้ปลูกแบบผสมผสานและเกื้อกูลกันได้ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นจึงเกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้ Internet of Things ช่วยในการจัดการปลูกพืชให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด เป็นการเชื่อมโยงไปถึง Smart Farmer กล่าวคือตัวเกษตรกรต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ในด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความคิด รู้จักการวางแผนงาน และเป็นคนที่รู้จักใช้เทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาเรื่องของแรงงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อำนวยความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถสั่งการได้ในระยะไกล
1. สามารถรดน้ำต้นไม้โดยสั่งการผ่าน Smart Phone ได้
2. สามารถประหยัดและลดการใช้น้ำทางการเกษตรได้
3. หาประสิทธิภาพในการเปิด – ปิดน้ำผ่าน Smart Phone