ระบบ ioT Smart Safety Home เพื่อที่อยู่อาศัยนวัตกรรมที่ยั่งยืน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพล เชื้อตาเส็งอุตสาหกรรม
2นาย ผดุง ขวัญอ้นอินทร์อุตสาหกรรม
3นางสาว เสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย นรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติอุตสาหกรรม
5นาย บัญชา ใจซื่ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศักดิ์ แซ่ลิ้มปวช.
2นางสาว นภัสสร กาลสมทบปวช.
3นางสาว ปาริชาติ ใจซื่อปวช.
4นางสาว สุภาพร ศรีจันทร์อ่อนปวช.
5นาย บูรพา พรายยงค์ปวช.
6นาย จุลจักร เหมือนศรีเพ็งปวช.
7นางสาว ณัฐชา เจริญวุฒิธรรมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีหมู่บ้านจัดสรรอยู่เป็นจำนวนมากและเกิดขึ้นเรื่อย ทำให้มีปัญหาอีกประการหนึ่งที่ตามมาคือ เมื่อผู้ที่พักอาศัยออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือนอกบ้าน ทำให้ไม่มีผู้อยู่ดูแลบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ยามหมู่บ้านในการรักษาความปลอดภัยทำให้อาจดูแลไม่ทั่วถึงเมื่อมีโจรเข้ามาลักขโมยของหรือเกิดเหตุอัคคีภัยไฟไหม้ทำให้ป้องกันหรือแก้ไขไม่ทัน ดังนั้นกลุ่มผู้ประดิษฐ์และวิจัยได้คิดค้นระบบ IoT Smart Safety Home เพื่อที่อยู่อาศัยนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบ IoT Smart Safety Home เพื่อที่อยู่อาศัยนวัตกรรมที่ยั่งยืน เป็นระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านในด้านรักษาความปลอดภัยในครัวเรือน ในการอำนวยความสะดวก และเตือนภัยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับครัวเรือนหรือชุมชน และยังส่งสัญญาณไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
1. สามารถติดตั้งได้ง่ายกับบ้านที่อยู่อาศัยทุกหลัง
2. สามารถ Load Application ในการควบคุมบ้านมาได้ง่ายใช้งานได้กับทุกระบบของโทรศัพท์
3. ควบคุมสั่งงานไร้สาย Wireless ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์อยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ใช้งานได้
4. สามารถควบคุม ปิด - เปิด ไฟส่องสว่างภายในบ้าน และรั้วบ้านได้ ปกติ
5. แสดงค่าอุณหภูมิภายในบ้านแสดงที่ Application บนมือถือ และสามารถควบคุมระบบระบายอากาศภายในบ้านได้โดยอัตโนมัติ
6. สามารถควบคุมแก๊สภายในบ้านแสดงที่ Application บนมือถือ เมื่อเกิดการรั่วไหลและมีระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากมีแก๊สรั่วไหล เช่นระบบตัดแก๊ส และระบบดูดแก๊สหรือระบบสปริงเกอร์ดับไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย
7. สามารถควบคุมหรือสั่งตัดระบบน้ำประปาในบ้านเมื่อมีการรั่วไหลในขณะที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยบ้าน
8.สามารถควบคุมการหมุนซ้าย – ขวาและมุมก้ม - เงย ของกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลความเคลื่อนไหวภายในบ้านได้และยามรักษาความปลอดภัยก็สามารถขออนุญาตเจ้าของบ้านดูกล้องรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านไดเมื่อเจ้าของบ้านกดปุ่มอนุญาต
9.เมื่อมีโจรหรือขโมยเข้ามาภายในบ้านระบบกล้องรักษาความปลอดภัยจะโทรเข้ามือถือของเจ้าของบ้านได้ทันที และระบบไฟฟ้าภายในบ้านจะเปิดสว่างอัตโนมัติเพื่อให้ผู้บุกรุกตกใจและหนีไป พร้อมเสียงสัญญาณแจ้งเตือน และจะแจ้งเตือนผ่าน Application Line เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
10. เมื่อมีโจรหรือขโมยมางัดประตูหรือหน้าต่างภายในบ้าน ก๊าซหรือแก๊ซรั่วภายในบ้าน หรือเกิดควันภายในบ้าน หรือสัญญาณแจ้งขอความช่วยเหลือจากภายในบ้าน ระบบก็จะแจ้งเตือนไปที่กล่องควบคุมที่ป้อมยามของหมู่บ้านนั้น พร้อมเสียงสัญญาณแจ้งเตือนตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านได้รีบโทรแจ้งตำรวจหรือรีบมาดูสถานการณ์ภายในบ้านหลังดังกล่าวได้
11. เมื่อมีไฟฟ้าดับ หรือลัดวงจรภายในบ้านจะมีระบบแจ้งเตือนจาก Application Line เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ทราบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
12. เมื่อมีไฟฟ้าดับ จะมีระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยยังใช้งานได้ตามปกติ
13. ระบบ IoT Smart Safety Home เพื่อที่อยู่อาศัยนวัตกรรมที่ยั่งยืน ที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 Mode แบบมีผู้อยู่อาศัยและแบบไม่มีผู้อยู่อาศัย
ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์
1. สร้างและผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระบบ IoT Smart Safety Home เพื่อที่อยู่อาศัยนวัตกรรมที่ยั่งยืน ในเชิงพาณิชย์ได้
2. ช่วยลดและป้องกันอัคคีภัยหรือไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้านได้
3. ช่วยลดความเสี่ยงในการโจรกรรมทรัพย์ภายในบ้านได้
4. ช่วยป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินต่างๆและทรัพย์สินสาธารณะชุมชนได้
5. ช่วยอำนวยความสะดวกของเจ้าของบ้านและยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านได้