อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัญชิตา ธูปแช่มอุตสาหกรรม
2นาย รณภูมิ นาคสมบูรณ์อุตสาหกรรม
3นางสาว ศิริพิไลย พรหมแพทย์อุตสาหกรรม
4นาย เตชิต รื่นธนากูลอุตสาหกรรม
5นาย จิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รฐนนท์ แสงรุ่งสว่างปวส.
2นางสาว พิมพ์วิภา ลำดวนปวส.
3นางสาว สตรีนันท์ จันทะวันปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผู้พิการคือบุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เช่น ความบกพร่องทางการเห็นหรือการมองเห็น จึงได้คิดอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีไว้สำหรับใช้ในการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้พิการสามารถเดินทางด้วยตนเองได้ และผู้ดูแลสามารถทราบตำแหน่งของผู้พิการทางสายตาได้ โดยการสร้างอุปกรณ์แบบส่งความสั่นสะเทือนแจ้งเตือนตามระยะห่างของสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าว่าใกล้หรือไกลเพียงใด ซึ่งถ้า เข้าใกล้มากจะมีการสั่นสะเทือนมากตามระยะทางที่เข้าใกล้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีบอร์ด Microcontroller ในการประมวลผลควบคุม Sensor เพื่อตรวจจับระยะห่าง รวมถึงการควบคุมการสั่นสะเทือนของ Sensor และใช้ Module ติดตาม GPS ส่งตำแหน่งที่อยู่ของผู้พิการทางสายตา ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลโดยผ่านแอพพลิเคชั่นสำหรับติดตาม (GPS) ว่าอยู่ตำแหน่งใด เพื่อให้สามารถติดตามตัวผู้พิการทางสายตาได้ง่าย
1. ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
2. ได้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาอันจะนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน
3. ฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
4. ฝึกการทำงานเป็นทีม
5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การรับฟังความคิดซึ่งกันและกันในกลุ่ม