มุทิตา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์มุทิตาโดยใช้การเขียนงานจิตรกรรมบนกระจก 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์มุทิตา ที่ประดิษฐ์ขึ้น ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มุทิตาบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์มุทิตา ที่มีรูปแบบแปลกใหม่ มีความงดงาม ประณีต เป็นที่น่าสนใจ แสดงถึงความเอกลักษณ์ไทยและได้รับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มุทิตาอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์และคุณลักษณะ :ผลิตภัณฑ์มุทิตาเป็นการนำกระจกมาวาดลวดลายด้วยการถมทอง เงิน จากการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่ามาทำเป็นกรอบไม้ตาลมาบรรจุใส่กระจกปิดทองได้ผลิตภัณฑ์มุทิตา โดยเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีด้วยการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน
ได้ผลิตภัณฑ์มุทิตาที่สร้างสรรค์ด้วยงานเขียนลวดลายไทย ที่มีความสวยงามประณีตที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย เพื่อสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิญญา สมสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เปรมิกา สมสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นรินทร์ สวัสดิจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ทรงธรรม ขำทวีศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปฎิภาณ วงษ์สาตรสายปวช.
2นางสาว กรพิน พูลทับปวช.
3นาย เอกชัย เครือมากปวช.
4นางสาว ณัฐชา ไหมสีทองปวช.
5นาย ปรมินทร์ กลมเกลียวปวช.
6นาย รชานนท์ ลพบุตรปวส.
7นาย ศักดิภัทร ลพบุตรปวส.
8นางสาว วรกานต์ หงษ์ทองปวส.
9นางสาว ปุริมปรัชญ์ วัฒนธรรมปวส.
10นางสาว วัลภา จินดาพรหมปวส.