เครื่องแบ่งขายข้าวสารหยอดเหรียญ (Rice vending machine for sale)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จริยา เอียบสกุลอุตสาหกรรม
2นางสาว สุภาวดี ธรรมดีอุตสาหกรรม
3นาย สมกิจ ตันศิริอุตสาหกรรม
4นาย สถาพร พุทธศักดิ์โสภณอุตสาหกรรม
5นาย ภูบดี พันธุ์เจริญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธณัฐ นายาวปวช.
2นาย เนตรวิจิตร สายตาปีปวช.
3นาย รวีโรจน์ ช้างชูปวส.
4นาย ณัฐภูมิ นุชนิตย์ปวส.
5นาย สรวิศ ไพโรจน์ภูษณะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องแย่งขายข้าวสารหยอดเหรียญ ดำเนินการโดย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างต้นแบบ ทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย กับโครงสร้าง การออกแบบ และง่ายต่อการใช้งาน ในการทดสอบหาประสิทธิภาพสามารถ เลือกน้ำหนักของข้าวสาร ผ่านการกดสวิตช์เลือกปริมาณน้ำหนักของข้าวสารได้ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุด ด้านการบำรุงรักษา ความปลอดภัย ความเหมาะสมของคุณภาพกับราคา และด้านความสะดวกในการใช้ ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องแบ่งขายข้าวสารที่ ลูกค้าสามารถหยอดเหรียญ เลือกซื้อข้าวสารได้ตามต้องการ ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Arduino สามารถควบคุมน้ำหนักข้าวสารได้
เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จำหน่ายข้าวสารและการดำเนินชีวิต ช่วยประหยัดเวลามากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ