กระบองอัจฉริยะ (Genius blackjack)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จริยา เอียบสกุลอุตสาหกรรม
2นางสาว สุภาวดี ธรรมดีอุตสาหกรรม
3นาย สถาพร พุทธศักดิ์โสภณอุตสาหกรรม
4นางสาว ปราลานี สมุทรจางสามัญ
5นาย สหพันธ์ ยีมูดาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภาวรรณ หว่างไพรีปวช.
2นาย นครินทร์ ชาญกลปวช.
3นาย ธีระยุทธ์ หินทุมปวช.
4นาย ชิติสรรค์ สังข์จันทร์ปวส.
5นาย จักรพงศ์ วนาวรสุขรักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อกระบองอัจฉริยะ ดำเนินการโดย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างต้นแบบ ทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย กับโครงสร้าง การออกแบบ และง่ายต่อการใช้งาน ในการทดสอบหาประสิทธิภาพ สามารถแสดงสัญญาณแสงสี สัญญาณแจ้งเหตุร้าย ขอความช่วยเหลือ โดยการกดสวิตซ์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุดโดยพึงพอใจมากที่สุด ด้านการใช้งาน ความปลอดภัย ความเหมาะสมของคุณภาพกับราคา และด้านความสะดวกในการใช้ ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกระบองส่งสัญญาณไฟ สำหรับโบกรถ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้คนที่อยู่บริเวณนั้น และแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยได้ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ควบคุมการทำงานด้วยบอร์ด Arduino
ใช้เป็นกระบองส่งสัญญาณไฟ สำหรับโบกรถ ส่งให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเข้าช่วยเหลือ และแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยได้