โคมไฟจากไม้หวาย

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิาฐ์หรือของเครื่องใช้ในบ้านจากทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นและการนำทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาขึ้นซึ่งจากการได้ศึกาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถ่ินของอำเภอบุทม จังหวัดสุรินทร์ แล้วพบว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและพบมากทีสุดในท้องถิ่น คือ หวาย และจากการที่ได้ศึกษาคุณสมบัติเป็นหวายที่เหนียว และมีความแข็งแรง ซึ่งสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งบ้านได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟไม้หวาย ทำจากหวายแท้ สีธรรมชาติ วัสดุจากธรรมชาติ เป็นงานฝีมือสวยงามปราณี Handmade ทุกชิ้น มีสไตล์ แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานนาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ตกแต่งบ้านให้บรรยากาศของชนบทและธรรมชาติแต่มีสไตล์ สามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอก
1. นักศึกษาและบุคคลที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำโคมไฟจากหวาย
2. สืบสานศิลปะการทำโคมไฟจากหวายให้เป็นที่รู้จัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ ดวงเพชรคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทิชาเทพ ผากาปวช.
2นาย พลพล สีห์สุรัติปวช.
3นาย ฐานพัฒน์ ศิริคุปต์ปวช.