หมู่บ้าน IOT (IOT village)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จริยา เอียบสกุลอุตสาหกรรม
2นางสาว สุภาวดี ธรรมดีอุตสาหกรรม
3นาย สถาพร พุทธศักดิ์โสภณอุตสาหกรรม
4นาย สมพร ขวัญใจอุตสาหกรรม
5นางสาว ปราลานี สมุทรจางสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภชัย แก้วสระคูปวช.
2นาย รพีภัทร์ ลีลาพันธ์ปวช.
3นาย อรรถพล พรหมเอี่ยมปวช.
4นางสาว วิภาวรรณ หว่างไพรีปวช.
5นาย ณัฐกร สุรบรรณ์ปวช.
6นาย ชนะสิทธิ อะหวังปวช.

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อหมู่บ้าน IOT ดำเนินงานโดย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องต้นแบบ ทดสอบประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญ เห็นด้วย กับ โครงสร้างและการออกแบบ ในการทดสอบหาประสิทธิภาพ สามารถ การแจ้งเตือนการบุกรุกและอัคคีภัยได้ และยังเปิดปิดการทำงานไฟฟ้าตามความเข้มของแสง ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุดด้าน บำรุงรักษา ความปลอดภัย ความเหมาะสมของคุณภาพ และด้านความสะดวกในการใช้งาน ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมู่บ้าน IOT มีแอพลิเคชั่นควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน มีเซนเซอร์ แจ้งเตือนการบุกรุกและอัคคีภัย
สามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ภายในบ้านแจ้งเตือนการบุกรุกและอัคคีภัย ควบคุมการทำงานของไฟฟ้าด้วยแอพลิเคชั่น