ข้าวเกรียบว่าวงาซอสกระท้อนทรงเครื่อง

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวเกรียบว่าวงาซอสกระท้อนทรงเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว และข้าวเจ้า เสริมธัญพืชประเภทงา และกระท้อน ซึ่งทางคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวและเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยศึกษาคันคว้าอัตราส่วนประกอบที่เหมาะสม นำธัญพืช พืชผลทางการเกษตรของจังหวัดลพบุรี มาเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มสีสันทางอาหาร และรสชาติ ให้มีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ คณะผู้จัดทำได้สำรวจ ความพึงพอใจของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปรากฎว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวเกรียบว่าวงาซอสกระท้อนทรงเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว และข้าวเจ้า เสริมธัญพืชประเภทงา ซึ่งทางคณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวและเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยศึกษาคันคว้าอัตราส่วนประกอบที่เหมาะสม นำธัญพืช พืชผลทางการเกษตรของจังหวัดลพบุรี มาเป็นส่วนประกอบในการเพิ่มสีสันทางอาหาร และรสชาติ ให้มีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบว่าวงาซอสกระท้อนทรงเครื่อง เป็นสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทอาหาร ที่มีคุณลักษณะที่ดี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรายุทธ ทองแก้วคหกรรม
2นาง เสาวภา โกเมนทร์คหกรรม
3นางสาว ดาวเรือง หมั่นศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วิทยา ชนะสารศิลปกรรม
5นางสาว อำไพพรรณ แช่มปรุงศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชมเดือน มีนาคปวช.
2นางสาว ฑิตยา เปรมปรีดิ์ปวช.
3นางสาว ทิพวรรณ คำทองปวช.
4นาย ธันยวิชญ์ บำเพ็ญปวช.
5นางสาว ปิยธิดา ใจกล้าปวช.
6นางสาว พรนภัส คำมีปวช.
7นางสาว ภัคจิรา ชวาลาปวช.
8นาย รัชพล ด่านชัยมงคลปวช.
9นางสาว วิดาภรณ์ คงรักษ์ปวช.
10นางสาว สุภาวดี ศรีสว่างปวช.