กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติเสริมธาตุอาหารจากมูลไก่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณิชนันท์ ภูมิวาสสามัญ
2นาย ยุทธนา สุขจิรังเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุปราณี มาลาสีปวช.
2นางสาว พรภคนันท์ รักเมืองปวช.
3นาย วชิโรจน์ ริยาพันธ์ปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติได้แก่ มูลไก่ผสมขี้เลื่อย ใยมะพร้าวผสมขุยมะพร้าวที่เหมาะสมในการทำกระถางเพาะชำ 2. เพื่อศึกษาความคงทนต่อการใช้งานของกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 3. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่เพาะด้วยกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ จากจุดประสงค์ที่ 1 แบ่งการทดลองเป็น 4 สูตร สูตรที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 100 กรัม สูตรที่ 2 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 70 กรัม มูลไก่ผสมขี้เลื่อย 30 กรัม สูตรที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 60 กรัม มูลไก่ผสมขี้เลื่อย 40 กรัม สูตรที่ 4 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 50 กรัม มูลไก่ผสมขี้เลื่อย 50 กรัม จากการทดลองพบว่าสูตรที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 60 กรัม มูลไก่ผสมขี้เลื่อย 40 กรัม มีความเหมาะสมในการทำกระถางเพาะชำมากที่สุด จากการทดลองที่ 2 พบว่าสูตรที่ 1 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 100 กรัม มีความคงทน 8 สัปดาห์ จากการทดลองสูตรที่ 3 พบว่า สูตรที่ 3 ขุยมะพร้าวผสมใยมะพร้าว 60 กรัม มูลไก่ผสมขี้เลื่อย 40 กรัม มีการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งดีที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยทดแทนและลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นการนำวัสดุธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อม กระถางเพาะชำนี้สามารถนำไปตกแต่งสวนหย่อม เพื่อเพิ่มทัศนียภาพได้อีกด้วย
1.ได้ผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.สามารถนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด