ซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรส

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรส มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรส และศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองรับประทาน ผู้วิจัยได้ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสผรุงรสผัดไทยเสาวรส เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของเสาวรสจึงมีแนวคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสาวรสโดยทำเป็นผลิภัณฑ์ซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรสในภาชนะปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารสำเร็จรูป ทำการทดสอบความพึงพอใจ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าในรูปแบบของการทำซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรส มีผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรส แปรรูปจากจากเสาวรสสด นำมาผสมกับสารให้ความหวาน โดยเพิ่มสีสรรค์โดยการใช้น้ำตาลปีั๊บ เพื่อเพิ่มความเหนียวหนืด มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน
เป็นซอสปรุงรสผัดไทยเสาวรสชนิดสำเร็จรูปซึ่่งการนำเสาวรสเป็นส่วนผลสมหลักในซอสปรุงรสผัดไทย มีรสชาติ ที่ถูกปาก สามารถเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยให้บุคคลที่ไม่ชอบความยุ่งยากได้ทำอาหารเองได้ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิธิพรรณ นาคินทร์คหกรรม
2นาง ธัญนันท์ สาริกุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว รชา ศรีสุโขศิลปกรรม
4นางสาว สินาภรณ์ สุขเรื่อยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว ปรียานุช ผลไสวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกนภา ตะพังปวช.
2นาย ธวัชชัย บานเย็นปวช.
3นาย กษมา จันทรปวช.
4นางสาว กาญจนวิภา เหลืองพฤกษชาติปวช.
5นาย ธนพล บุญสันต์ปวช.
6นางสาว รินรดา แก้วเมฆปวช.
7นางสาว ณัฎฐิดา พลอยเพ็ชร์ปวช.
8นางสาว เตือนใจ โทนทองปวช.
9นางสาว วรวรรณ เจตน์เจริญกิจปวส.
10นางสาว อารดา เรียงทองปวส.