น้ำพริกอ่องอบแห้ง Nam Prik Ong

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพลสามัญ
2นางสาว สาวิตรี แก้วปัญญาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุนันทา โกทัณฑ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันธิดา ศรีมณฑลปวช.
2นางสาว พลอยมณี ฝ้ายแก้วปวช.
3นางสาว กัญญารัตน์ คำมาปวช.
4นางสาว นิศา ม่วงมีปวช.
5นางสาว วีรยา ยนต์ทองหลางปวช.
6นางสาว สุกัญญา เจริญมากปวส.
7นางสาว กรรณิภา ทับทิมปวส.
8นางสาว นฤมล ชนิดใหม่ปวส.
9นางสาว ชไมพร โตดีลังปวส.
10นางสาว ดาวเพ็ญ หนูอ้นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกอ่องอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกอ่องสำเร็จรูปที่ทำการศึกษาอัตราส่วนเป็นสูตรสำเร็จ เผ็ดน้อย เผ็ดปานกลาง และเผ็ดมาก นำไปอบแห้งศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ในอาหาร ทดสอบทางประสาทสัมผัสและศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 รสชาติดีอร่อยถูกปาก สามารถเปิดบรรจุภัณฑ์และรับประทานได้ทันทีและรับประทานได้แบบเปียกแบบสูตรฉบับดั้งเดิมโดยการละลายน้ำอุ่น รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ และผักสด ตอบสนองความต้องของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นน้ำพริกอ่องอบแห้งที่สามารถรับประทานได้ทันทีแบบแห้งและละลายน้ำอุ่นรับประทานได้แบบสูตรฉบับดั้งเดิม
2. มีสูตร เผ็ดน้อย เผ็ดปานกลาง และเผ็ดมาก เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ชอบความเผ็ด
3. ผ่านการทดสอบจุนทรีย์ในอาหารสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
1. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้เลยเมื่อเปิดบรรุจภัณฑ์
2. รับประทานได้หลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบรับประทานน้ำพริกอ่อง