ตู้เก็บยาไฮเทค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันยารักษาโรคนั้นมีมากมายหลายชนิด หลายประเภททำให้ยากต่อการจัดเก็บและการนำมาใช้ ทำให้เสียเวลาในการหายาที่เราต้องการ ถ้าเรามีการจัดเก็บยารักษาโรคให้เป็นระเบียบ เป็นประเภท ก็จะทำให้ลดระยะเวลาที่เสียไปกับการยาได้เป็นอย่างมากและทำให้ปลอดภัยจากการรับประทานยาผิดประเภทได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำแนวคิดนี้มาสร้างตู้เก็บยาไฮเทคที่สามารถเก็บยารักษาโรคให้เป็นระเบียบ เป็นประเภทได้ โดยมีหลักการทำงานคือสามารถสั่งงานผ่านเสียงพูดและกดปุ่มโดยไม่ต้องเสียเวลากับการหายาที่เราต้องการ ทำให้สามารถประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างตู้เก็บยาไฮเทคที่สามารถเก็บยารักษาโรคให้เป็นระเบียบ เป็นประเภทได้ โดยมีหลักการทำงานคือสามารถสั่งงานผ่านเสียงพูดและกดปุ่มโดยไม่ต้องเสียเวลากับการหายาที่เราต้องการ ทำให้สามารถประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
1.สร้างความเป็นระเบียบและความสะดวก สบายในการจัดเก็บยารักษาโรค
2.ลดเวลาในการหายารักษาโรคที่ต้องการใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัมปนาท ทับล้อมอุตสาหกรรม
2นาย ศรศักดิ์ บุญคำอุตสาหกรรม
3นาย น้ำมนตร์ จันทร์มณีอุตสาหกรรม
4นาย สายัณห์ ทันสมัยอุตสาหกรรม
5นาย สุรวุธ ทนนานนท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มูฮัมมัด นุชเซ๊าะปวส.
2นาย กิตติพศ ทิมฤกษ์ปวส.
3นาย ธีรพัฒน์ ปิ่นทองปวส.