ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้ให้เกษตรกรและมีราคาที่สูง และในกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จำเป็นจะต้องมีการควบคุมค่าต่างๆ ประจำวัน เพราะฉะนันถ้าหากมีเครื่องที่ค่อยอำนวยความสะดวกควบคุมค่าต่างๆจะช่วยลดต้นทุนแรงงานลงพร้อมกับเก็บค่าต่างๆๆลงฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เทียบการเจริญเติบโต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง(PH) ควบคุมค่าการนำไฟฟ้าค่าปุ๋ย(EC) ควบคุมระดับน้ำ วัดอุณหภูมิในน้ำ วัดอุณหภูมิและความชื้น บันทึกค่าลงฐานข้อมูล พร้อมกับวิเคราะห์การเจริญเติบโต
ช่วยควบคุมค่า PH ค่า EC และระดับน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทัตปกรณ์ แสงพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย ศุภศักดิ์ วัฒนใยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สามิภักดิ์ สมิกส์ศูกลภูรีปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ ผู้เกิดปวช.