เครื่องหั่นหอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภักดี สิทธิการอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. นิธิศ ปรางหมู่อุตสาหกรรม
3นาย แสงชัย ขวัญเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย ธีระวัฒน์ ลุ่งกี่อุตสาหกรรม
5นาย จิรายุ คงแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทพงศ์ หน่วงเหนี่ยวปวช.
2นาย พงษ์ศักดิ์ นันทจุลปวช.
3นาย ชยธร เกิดเมืองเล็กปวช.
4นาย นัฐติกรณ์ เอี่ยมเลิศวโรทัยปวช.
5นาย ธนคาร แก้วสมุทรปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องหั้นหอม 2) เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องหั้นหอม 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องหั้นหอม ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงแก้ไขเครื่องหั้นหอม ตามระบบ PDCA ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องหั้นหอม โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งาน มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกด้าน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องหั้นหอม ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านการออกแบบ และด้านการใช้งานเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารหรือผู้ประกอบอาหาร
2 เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถใช้งานได้ง่ายในการหั่นหอม
3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ใช้และยังช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาในการทำงาน