สบู่สมุนไพรรัตนมณี (Rattanamani Herbal soap)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาวดี มากสงสามัญ
2นางสาว อัจฉรา อดุลจิตร์สามัญ
3นางสาว เขมรัสนี สมใจสามัญ
4นางสาว นิติยา จิตรเอียดสามัญ
5นาง ปัณชญา หนูคลิ้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฟาตินา รัตนะปวช.
2นาย พชร สุดแป้นปวช.
3นางสาว ณัฐมล สุขไข่ปวส.
4นางสาว ณัฐรดา นวลจันทร์ปวส.
5นางสาว สุวนันท์ เกตุขาวปวส.

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง สบู่สมุนไพรรัตนมณี Rattanamani Herbal soap มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิธีการสกัดพืชสมุนไพร ด้วยวิธีมาเซอเรชัน (maceration) เพื่อผลิตเป็นสบู่สมุนไพรกลีเซอรีน และเพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรในชื่อของสบู่สมุนไพรรัตนมณี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทดลองจำนวน 20 คน ผลการศึกษาการยอมรับของผู้ทดลองต่อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรรัตนมณี พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมในระดับมากคือ 4.45 เมื่อพิจารณาตามข้อรายการ พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ ด้านประสิทธิภาพในการลดสิวหรือผดผื่นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 รองลงมาความชอบผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคช่วงวัยรุ่นและคนทำงานที่มีปัญหาด้านผิวพรรณ มีสิวหรือผดผื่นบริเวณใบหน้าและลำตัว หรือแผ่นหลัง หรือผู้ที่แพ้สารเคมี และเล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ
1. สบู่สมุนไพรรัตนมณี เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่คิดค้นพัฒนาต่อยอด
จากโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ ปวช. ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการประกวดระดับภาค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2. ได้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรรัตนมณี ซึ่งเป็นสบู่ธรรมชาติ ผลิตจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และสามารถวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้
3. นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ แก่เกษตรกรชุมชน ประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานที่สนใจเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน