เนยถั่วผสมถั่วหรั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นีรชา เศวตฤทธิกุลคหกรรม
2นาย สามารถ รอดยิ้มคหกรรม
3นาง พนา บัวจูมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ภาคภูมิ แซ่อ๋องอุตสาหกรรม
5นาย วิศรุต วรนวกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญญา หิรัญปวช.
2นาย เจษฎา รวมธรรมปวช.
3นางสาว ชัณญา สายระย้าปวช.
4นางสาว พรธิดา กรมวังก้อนปวช.
5นางสาว อุสาห์ สุขศรีปวช.
6นางสาว ทัศนวรรณ ณ ตะกั่วทุ่งปวช.
7นางสาว มัลลิกา ฤกษ์งามปวช.
8นางสาว จิตใส ประโมงกิจปวช.
9นางสาว ชมพู่ งามยิ่งปวช.
10นางสาว อรพินท์ มณีโชติปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากถั่วที่มีผลต่อสุขภาพของกลุ่มผู้สนใจในการบริโภคอาหารพบว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการเนยถั่ว จึงต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ เนื่องจากยังมีกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กและสามารถขยายตลาดได้เพิ่มอีกจำนวนมาก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจทางการตลาดเพื่อสร้างจุดแข็งให้แตกต่างจากคู่แข่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยคัดเลือกวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์เนยถั่วโดยเลือกใช้ถั่วหรั่งเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์เนยถั่วเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์และทำการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เนยถั่วผสมถั่วหรั่ง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนยถั่วให้เป็นไปตามกลไกทางการตลาด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการนำถั่วลิสงมาเป็นวัตถุดิบมาผลิตเป็นเนยถั่วและได้นำวัตถุดิบที่มีแต่ในท้องถิ่นคือ ถั่วหรั่ง นำมาเป็นวัตถุดิบร่วมด้วย
- ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
- ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการเลือกซื้อเนยถั่วมากขึ้น