หมูแผ่นอบกรอบรสหมูฮ่อง

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

หมูแผ่น อบกรอบ รสหมูฮ่อง คัดสรรเนื้อหมูสายพันธุ์ดีในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบกรอบ โดยการนำมาปรุงรสชาติหมูฮ่อง ในรูปแบบทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหารในการประยุกต์ในการทำหมูแผ่นอบกรอบ ปรุงรสชาติหมูฮ่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดแสนอร่อย พร้อมคุณค่าโปรตีนและจัดจำหน่ายทางท้องถิ่นตลาดเป็นส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเป็นส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมูแผ่น อบกรอบ รสหมูฮ่อง คัดสรรเนื้อหมูสายพันธุ์ดีในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบกรอบ โดยการนำมาปรุงรสชาติหมูฮ่อง ในรูปแบบทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต
1. ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบกรอบรสหมูฮ่องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง ไม่มีไขมัน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบ โดยการคัดเลือกหมูที่มีคุณภาพนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
3. สามารถถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนร้านขนมของฝาก ร้านอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นีรชา เศวตฤทธิกุลคหกรรม
2นาย สามารถ รอดยิ้มคหกรรม
3นาย สุชาติ ตันตระสกุลวงศ์อุตสาหกรรม
4นางสาว พรฌาธิญา ณ สงขลาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาง วิไลวรรณ ตันกองโกยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพิชชา เกตุมาปวช.
2นางสาว ปิ่นแก้ว สงวนนามปวช.
3นาย ชัชชญา สายระย้าปวช.
4นาย ตาล เฮ้าจันทึกปวช.
5นาย ไตรภพ มินิชิตปวช.
6นาย ทวีศักดิ์ บุญผาดปวช.
7นาย ปวีชาญ ขำหวานปวช.
8นางสาว มัลลิกา ฤกษ์งามปวช.
9นางสาว พรธิดา กรมวังก้อนปวช.
10นางสาว ทัศนวรรณ ณ ตะกั่วทุ่งปวช.