เครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชาย เรืองสมอุตสาหกรรม
2นาย พิสุทธิ์ พุทธสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย ทิพวัฒน์ พรดำรงค์รัศมีอุตสาหกรรม
4นาย พิรศักดิ์ ศิลวิศาลอุตสาหกรรม
5นาย นิกร ยิ้มสุดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรนุช แก้วจันทร์ปวช.
2นาย ชัยชนะ ชัยเพชรปวส.
3นาย วุฒิชัย จำปาปวส.
4นาย ดัสกร เอียดศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบการสร้างเครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ2) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตัดโละกึ่งอัตโนมัติของผู้ใช้งาน ผลการวิจัย 1) เครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ ที่สร้างขึ้นและผ่านการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วมีขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูงเท่ากับ 140x 80x 75 เซนติเมตร มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ตัวโครง(2) ชุดสไลด์ตัด (3)ชุดต้นกำลัง2) บันทึกผลการทดลองใช้งานเครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ ระดับคุณภาพในการตัดโลหะอยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือตัดโลหะที่ใช้หินเจียระไนเป็นตัวต้นกำลังและใช้ใบตัดของล้อหินเจียระไนในการตัดโลหะแผ่นโดยมีต้นกำลังมอเตอร์หมุนขับเฟืองหมุนแกนเกลียว
เครื่องตัดโลหะกึ่งอัตโนมัติ มีขนาด 130x 60 x75ซม. ใช้ใบตัดขนาด 4 นิ้วในการตัดโลหะ
ใช้ตัดเหล็กแผ่นที่มีขนาดความหนาไม่เกิน 0.5 -5.00 mm