KHAMHOM

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การทำวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อหาความพึงพอใจของประชากรชาวเพชรบุรีที่มีต่อสบู่สมุนไพรไขชะมดเช็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีคุณภาพสูงสุดจากธรรมชาติ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และศึกษาความพึงพอใจของประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อสมุนไพรไขชะมดเช็ด เพื่อนำความพึงพอใจที่ได้มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้กับสบู่สมุนไพรไขชะมดเช็ด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สรรพคุณ
-เพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิวลดความแห้งกร้าน
-ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
-ลดความมัน ลดรอยหมองคล้ำ
1. ได้ข้อมูลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีคุณภาพสูงสุดจากสมุนไพรธรรมชาติ
2. ได้ข้อมูลความพึงพอใจของประชากรในจังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อสบู่สมุนไพรไขชะมดเช็ด
3. เพื่อนำความพึงพอใจที่ได้มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้กับสบู่สมุนไพรไขชะมดเช็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรินทร์ สวัสดิจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง อภิญญา สมสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เปรมิกา สมสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วีรวิชญ์ สุทธิชัยโชตน์ธนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยะฉัตร ทองปุกปวส.
2นางสาว นิตยา สละทองตรปวส.
3นางสาว ณัฐสิกานต์ สินเธาว์ปวส.
4นาย รชานนท์ ลพบุตรปวส.
5นาย ศักดิภัทร ลพบุตรปวส.
6นางสาว ธนัชพร ประทัดปวส.
7นางสาว ปัญจมาภรณ์ อุปมาปวส.
8นางสาว นงลักษณ์ สังข์พุกปวส.
9นาย วรุตม์ ชัยโชติปวส.
10นางสาว ปิยะเนตร คงอยู่ปวส.