ตู้อบพลังงาน 2 ทางเลืิอก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมพงษ์ ปั้นทองอุตสาหกรรม
2นางสาว ณัฐวดี ทองรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธรวิรินทร์ พวงสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกรัตน์ จิสูงเนินปวช.
2Mr. ไชยวัฒน์ สุวรรณสุขปวช.
3นาย วรากร ดับพันธ์ปวช.
4นาย ภูฤทธิ์ เกลี้ยงกลิบปวส.
5นางสาว อิสรียา วงศ์แก้วปวส.
6นางสาว ภาสินี บุญอนันต์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตู้อบพลังงาน 2 ทางเลือก (2 enery-savubg ubcybatirs) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง สามารถสร้างได้ตามขนาดที่กำหนดไว้ได้ 2 ขนาด หาประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจ ของผู้ใช้ตู้อบ 2 พลังงานผลการวิจัย พบว่า เนื้อแดงเดียว จะใช้เวลาในการอบแห้ง ใช้เวลา 1/2 วันพริกแห้ง จะใช้เวลาใช้พริกสุกสีแดง ประมาณ 1/2-1 กิโลกรัม ใช้เวลา 3 วัน กล้วยตาก วางเรียงบนตะแกรงแล้วนำเข้าตู้อบ ใช้เวลา 3 วัน ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้อบ 2 พลังงาน ขนาด 80 *1.20 ซม. นำ้หนัก 60 กก. ได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยการอบแห้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปลอดภัยจากพาหะนำโรค ที่มาจากแมลงวันและสัตว์อื่นๆ มีความปลอดภัย
ตู้อบ 2 พลังงาน ได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยการอบแห้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปลอดภัยจากพาหนะนำโรค ที่มาจากแมลงวันและสัตว์อื่นๆ