เครื่องทดสอบการรั่วของระบบปรับอากาศรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันต์ จันเพชรอุตสาหกรรม
2นาย ภาณุพันธุ์ ไทยนกเทศอุตสาหกรรม
3นาย นันตชัย รักษาศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิลป์ศรุต อินนุรักษ์ปวส.
2นาย นัฐพร สมศรีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกแบบ“เครื่องทดสอบการรั่วของระบบปรับอากาศรถยนต์”เพื่อให้เกิดความสะดวกตรวจเช็คง่ายและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานนั้นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่บ่อยๆก็คือการใช้ยานพาหะกันอยู่ประจำทุกวันจำเป็นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาเช่นซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายของระบบปรับอากาศต้องมีอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางคณะผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์“เครื่องทดสอบการรั่วของระบบปรับอากาศรถยนต์”ขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิและประหยัดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการตรวจสอบหารอบรั่วของระบบปรับอากาศรถยนต์ซึ่งการตรวจเช็คจะใช้ไนโตรเจนหรือน้ำยาปรับอากาศในการตรวจสอบหาจุดรั่วซึ่งราคาสูงและหายากจึงใด้คิดค้นเครื่องตรวจเช็ครอยรั่วของระบบปรับอากาศรถยนต์ด้วยการอัดอากาศแทนการใช้ไนโตรเจนและจะประหยัดค่าใช้จ่ายใด้มาก
ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำยาปรับอากาศและไนโตรเจน