อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือผ่านระบบเครือข่าย Help me please

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สาวิณี บุญผลึกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พรชนก เฮงประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3ว่าที่ ร.ต. บุญมี นิสสัยดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สมพร โมกษะรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สิทธิรัตน์ เย็นชุ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรวัสย์ ชีพสัตยากรปวส.
2นาย คณิศร สันติคุณากรปวส.
3นาย ราเมศ วิสุทธาจารปวส.
4นาย ชาญวิทย์ เหลาราชปวส.
5นาย สหรัฐ แพนครปวส.
6นาย สรวุฒิ ใจห้าวปวส.
7นาย อนุชา ประชุมปวส.
8นาย วรราช ผลภิญโญปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในสภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวตามผลกระทบจากการชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ท่ามกลางการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ในกรอบจำกัด ทำให้ผู้คนในวัยทำงานต้องทำงานนอกบ้าน บริษัท ห้างร้าน ที่ห่างไกลหรือในต่างจังหวัด ทำให้ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ป่วยที่ต้องอยู่ตามลำพังทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุและต้องการขอความช่วยเหลือแบบมันท่วงที เช่น ในลิฟต์ หรือจุดเสี่ยงภัยต่างๆ ที่มีสัญญาณ WiFi

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการลิฟต์สาธารณะ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็ว ผู้ที่ดูแลหรือรับผิดชอบมีความกังวลใจต่อผู้ใช้บริการลิฟต์สาธารณะ ผู้ที่ดูแลหรือรับผิดชอบผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ป่วย มีความกังวลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1. เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการลิฟต์สาธารณะ
2. มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็ว
3. ผู้ที่ดูแลหรือรับผิดชอบ มีความกังวลใจต่อผู้ใช้บริการลิฟต์สาธารณะ
4. ผู้ที่ดูแลหรือรับผิดชอบผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ป่วย มีความกังวลต่อการเกิดอุบัติเหตุ