กราโนลาไรซ์สังข์หยด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สามารถ รอดยิ้มคหกรรม
2นาง สุภาพร เจริญพิทักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธนาวุธ บุญลิปตานนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง วิไลวรรณ ตันกองโกยคหกรรม
5นางสาว นีรชา เศวตฤทธิกุลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อุสาห์ สุขศรีปวช.
2นาย ปวีชาญ ขำหวานปวช.
3นางสาว สุพิชฌา เกตุมาปวช.
4นาย ชัชชญา สายระย้าปวช.
5นางสาว ชัณญา สายระย้าปวช.
6นางสาว พรธิดา กรมวังก้อนปวช.
7นางสาว อรพินท์ มณีโชติปวช.
8นางสาว ชมพู่ งามยิ่งปวช.
9นาย ทวีศักดิ์ บุญผาดปวช.
10นาย พัธรพงศ์ ศิริวัฒน์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ศึกษาพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่สอดรับกับกระแสความต้องการในการบริโภค จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวทางกลุ่มผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการบริโภคข้าวที่เป็นอาหารหลัก และพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่มีความเร่งรีบในสังคมปัจจุบัน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปในรูปแบบของ อาหารเช้าโดยใช้ชื่อว่ากาโนล่าสังข์หยดซึ่งมีส่วนผสมหลักของข้าวสังหยดที่นำมาแปรรูปให้เป็นข้าวตอกและผสมกับวัตถุดิบธัญพืชต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์ กราโนลาไรซ์สังข์หยดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การศึกษาการแปรรูปในรูปแบบของอาหารเช้าโดยใช้ชื่อว่ากาโนล่าสังข์หยดซึ่งมีส่วนผสมหลักของข้าวสังหยดที่นำมา แปรรูปให้เป็นข้าวตอกและผสมกับวัตถุดิบธัญพืชต่างๆที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าจากข้าวสังข์หยดแปรรูปผสมธัญพืช