Smart IoT

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Smart IoT และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ต่ออุปกรณ์ Smart IoT ภายในบ้าน ซึ่งชุดอุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบสมาร์ทปลั๊ก มีระบบตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สรั่วและควันไฟ มีระบบตรวจจับและแจ้งเตือนฝนตก และระบบตรวจจับผู้บุกรุก ซึ่งอุปกรณ์จะทำหน้าที่เป็นทั้งระบบป้องกันภัยและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้ชุดอุปกรณ์ควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Smart IoT ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยสมาร์ทโฟน
- แจ้งเตือนแก๊สรั่ว
- แจ้งเตือนฝนตก
- แจ้งเตือนผูุ้บุกรุก
- เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการดำเนินชีวิต
- เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำขึ้นได้
- ช่วยแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริภรณ์ สังข์สุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ภาสกร รอดรินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สุคนธ์ จันทร์เสนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย โกศล แก้วรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ศิทร มัชเรศปวช.
2นาย ญาณภัทร พลแสงปวช.
3นาย ศุภชัย อ่อนอินทร์ปวช.
4นาย อติชาติ ไชยกาลปวช.
5นาย บุรพล อินทร์ฤทธิ์ปวช.
6นาย อนันตชัย สิ้นทุกข์ปวช.
7นาย ภานุกร ช่วยเกลี้ยงปวช.
8นาย สิทธิพล สีสดสุขปวช.