ต้นบอนไซมินิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วิภาพร เณรกูลศิลปกรรม
2นาย สามารถ รอดยิ้มคหกรรม
3นางสาว เปมิกา สุขสวัสดิ์ศิลปกรรม
4นาย ศิริศักดิ์ โพธิ์ศรีศิลปกรรม
5นาง สุภาพร เจริญพิทักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถชัย ไชยสัตย์ปวช.
2นาย อภิสิทธิ์ แซ่หลี้ปวช.
3นาย นครินทร์ สิริศรีเกษตรปวช.
4นางสาว สุนาลี พวงสุบินปวช.
5นาย วีรพล พัดอยู่ปวช.
6นาย วีรวิชญ ธาตุมีปวช.
7นางสาว จุฑามาศ ดีแสวงปวช.
8นาย อมรเทพ จำปีหอมปวช.
9นาย นิวัฒน์ ผุดบ่อน้อยปวช.
10นาย ปฏิภัทร ขจรศิริปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โดยการนำลวดพันก้านที่ไร้ค่าสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ (2) เพื่อเสริมสร้างทักษะจิตนากรในการสร้างสรรค์งานศิลปะ (3.)เพื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่ระลึกของประดับตกแต่งบ้าน (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติขนาดเล็ก ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการผลผลิตภัณฑ์ตามระบบ PDCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่เป็นกลุ่มรักษ์ธรรมชาติ ชื่นชอบไม้เล็กและไม่มีเวลาดูแล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยการสุ่มเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน เครืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ได้รับของที่ระลึก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ของที่ระลึกที่เรียนแบบธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ใช้ประดับตกแต่งบ้านหรือสำนักงาน
1.เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โดยการนำลวดพันก้านที่ไร้ค่าสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะจิตนากรในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
3.เพื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่ระลึกของประดับตกแต่งบ้าน
4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติขนาดเล็ก