ข้าวเกรียบดอกไม้ (Flower cracker)

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี มีสินค้าเกษตรกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น ตาลโตนด ผลไม้ต่างๆ ดอกไม้ เช่น ดอกอัญชัน ดอกบัวแดง ดอกแค ดอกผักตบชวา ซึ่งดอกไม้ที่กล่าวมานี้มีราคถูก กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาวิธีการเพิ่มมูลค่าโดยการนำดอกไม้ดังกล่าวมาทำเป็นข้าวเกรียบ ซึ่งข้าวเกรียบในปัจจุบันนั้นก็จะมีทั้งข้าวเกรียบกุ้ง ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบฟักทอง ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีใครจัดทำข้าวเกรียบดอกไม้ ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ และนำดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้และมีประโยชน์มาทำเป็นข้าวเกรียบดอกไม้ไว้รับประทานเป็นอาหารว่าง เป็นการถนอมอาหารเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวเกรียบดอกไม้มีทั้งชนิดแบบทอดพร้อมกินได้ และแบบแห้งที่สามาถนำไปทอดเอง
ข้าวเกรียบทำจากดอกไม้ที่มีตามฤดูกาล มีความอร่อย สีสันสวยงาม มีความกรอบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. สามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
3. สามารถนำความรู้ในการทำข้าวเกรียบดอกไม้ไปพัฒนาข้าวเกรียบสูตรอื่น ๆ เช่น ข้าวเกรียบผลไม้ ข้าวเกรียบผักออแกนิก ฯลฯ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทัศนีย์ เบิกบานสามัญ
2นางสาว จิรัชญา ทัศศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธวัชชัย นิตย์โชติสามัญ
4นางสาว พิมพ์วลัญช์ ขำทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ผกาฉัตรฐ์ พรายมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เหมือนแพร จะระนะรัตน์ปวส.
2นางสาว อติพร เข็มกลัดปวส.
3นางสาว ธัญวลัย เหล่าจันทร์ปวส.
4นางสาว กนกวรรณ โฉมงามปวส.
5นางสาว กมลวรรณ โฉมงามปวส.