หอยปูนปั้นงานศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เปมิกา สุขสวัสดิ์ศิลปกรรม
2นาย แสงชัย ขวัญเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาง วิภาพร เณรกูลศิลปกรรม
4นางสาว นีรชา เศวตฤทธิกุลสามัญ
5นาย ณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เชาวนนท์ ทองแก้วปวช.
2นาย ชัยกฤต หีตคีรีปวช.
3นาย จีระศักดิ์ ดาบสุวรรณ์ปวช.
4นาย ภูดิจ จันเต็มปวช.
5นาย เสกสรรค์ กุมพัฒน์ปวช.
6นาย คณิศร โกไศยกานนท์ปวช.
7นาย ฮาซัน เจ๊ะโดปวช.
8นาย ฉัตรดนัย อนันทขาลปวช.
9นางสาว รมย์ธีรา สุขสงวนปวช.
10นาย พงษ์พรหม บ่ายฤกษ์ดีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของที่ระลึก มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย ด้านประติมากรรมไทย ที่มีชื่อว่า หอยปูนปั้นงานศิลป์ (Stucco Artwork) มีกระบวนการตามขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา พร้อมกันนั้นยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามสร้างเป็นสินค้าและเป็นทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนำวัสดุที่เหลือจากธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านงานประติมากรรมไทย โดยใช้ทักษะความสามารถด้านศิลปะ ซึ่งจะสามารถขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หอยปูนปั้นงานศิลป์ (Stucco Artwork) เป็นผลงานภาพประติมากรรมไทย ที่นำวัสดุจากธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือเปลือกหอยแครงมาทำเป็นปูนใช้สำหรับปั้นลวดลาย เพิ่มมูลค่า ลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นผลงานศิลปะที่ผู้ประดิษฐ์สร้างขึ้นใช้รูปแบบความเป็นไทยและแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย โดยนำปูนปั้นจากเปลือกหอยแครง มาแทนยางรักที่เป็นส่วนประกอบลวดลายบนหัวหนุมาน
เป็นของที่ระลึกโดยมีประโยชน์ใช้สอยในการประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ นำไปบูชาเพื่อเสริมศิริมงคลในการดำรงชีวิต