อุปกรณ์หมอนคว่ำหน้าสำหรับผู้ป่วยหลังการฉีดแก๊ส C3F3 / Silicone Oil

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จารุ พรหมสุทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ณัฐฤกตา สุขจำนงค์สามัญ
3นาย คมศร จันทร์ดีอุตสาหกรรม
4นางสาว รัฐกานต์ สามสีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว สาธิตา บุญสุวรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษนัย ซ้ายสุวรรณปวช.
2นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วงามปวช.
3นาย นฤมิตร ปลอดขันเงินปวช.
4นางสาว นูรีซัน แวมูเนาะปวช.
5นางสาว ธิดารัตน์ ชูศรีปวช.
6นางสาว กมรัตน์ เพชรอยู่ปวช.
7นาย จิรพัมน์ จำปีปวช.
8นาย เอกลักษณ์ หะลีปวช.
9นาย สุทธิพงศ์ พัฒนกุลปวส.
10นาย ธัญกร อ่อนปอดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษาทดลองอุปกรณ์หมอนคว่ำหน้าสำหรับผู้ป่วยหลังการฉีดแก๊ส C3F3 / Silicone Oil สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดวุ่นตาสามารถช่วยลดปัญหาความไม่สุขสบายของผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ป่วยมีหมอนหนุนรองหน้าผากสามารถหายใจได้สะดวก อุปกรณ์นี้สามารถปรับการใช้งาน ในท่านั่งท่านอนท่าคว่ำหน้าตามแผนรักษาของแพทย์ได้นาน ดังนั้น การทดลองสิ่งประดิษฐ์หมอนคว่ำหน้าจากยางพาราผลิตมาใช้งานได้จริง ทนทาน หมอนคว่ำมีความอ่อนนุ่ม สะอาดใช้กับใบหน้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์หมอนคว่ำหน้าสำหรับผู้ป่วยหลังการฉีดแก๊ส C3F3 / Silicone Oil เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากยางพารา สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี มีความอ่อนนุ่ม สะอาด
1.ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น ไม่บ่นแนน่อึดอัด หายใจไม่ออก ทำให้ประสิทธิภาพของการนอนคว่ำเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
2.ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับการทดสอบหรือบริการใช้หมอนรองคว่ำหน้าสำหรับผู้ป่วยหลังฉีดแก๊สC3F3/Silicone Oil ผลิตจากยางพารา