ตู้สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างตู้วางโปรเจคเตอร์สำหรับหอประชุม 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงแก้ไขตู้วางเครื่องโปรเจคเตอร์ ตามระบบ PDCA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่ใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จำนวน 10 กิจกรรม โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจของตู้วางเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นคู้วางเครื่องโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้มีระเบียบ เรียบร้อย จัดวางได้มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การใช้งานสำหรับหอประชุม
จัดวางดูเป็นระเบียบ เรียบร้อย และช่วยป้องกันเครื่องโปรเจคเตอร์ตกหล่น ชำรุดเสียหาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุภาพร เจริญพิทักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิริศักดิ์ โพธิ์ศรีศิลปกรรม
4นางสาว พรฌาธิญา ณ สงขลาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาย วิศรุต วรนวกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัชชนันท์ สองเมืองปวช.
2นาย ภัคพล จินตรักษ์ปวช.
3นาย อัสมีน หะยีบากาปวช.
4นาย วิทวัส คงรอดปวช.
5นาย ณัฐพล ชำนาญแทนปวช.
6นาย วรวุฒิ ฝุ่นแก้วปวช.
7นาย ทวีศักดิ์ บุญผาดปวช.
8นาย อภิราม เกื้อกูลปวช.
9นางสาว บาจารีย์ เพ็ชร์ศิริปวช.