แกลบข้าวปั้นงาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ สุ่มทรัพย์คหกรรม
2นางสาว วันทนา นิยมพานิชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว น้องพลอย ชมสนปวช.
2นางสาว พัทธมน นาคสังข์ปวช.
3นางสาว ณัฐชยา หอมชื่นปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

แกลบเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีตามบ้านเรือนในท้องที่ของจังหวัดชัยนาทแกลบมีลักษณะทางกายภาพเป็นเปลือกไม้ที่มีกากเส้นใยอยู่ จึงมีแนวคิดที่จะนำแกลบมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยนำแกลบมาผลิตเป็นดินที่ใช้ในการปั้นของต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ตุ๊กตา เป็นต้น แกลบที่มีกากใยสูงนั้นจะช่วยให้ดินปั้นออกมาได้แข็งแรงขึ้นเพราะมีกากใยที่เชื่อมโยงผลึกให้แน่นมากขึ้นไม่มีรอยแตกร้าวเวลาดินแห้ง เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตดินปั้นได้อีกด้วยเพราะใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรมาเป็นวัสถุดิบหลัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีความสวยงามมีผิวสัมผัสที่เป็นแกลบอย่างชัดเจน
2. มีความแข็งแรง
3. ปั้นชิ้นงานได้หลากหลาย
1. เป็นแนวทางที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เป็นแนวทางการลดต้นทุนการผลิตดินปั้น
3. เป็นแนวทางการคิดค้นวัสถุดิบในการทำดินปั้น