รถเข็นคู่ใจปลอดภัยเมื่อใส่ ICD

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การบาดเจ็บที่ทรวงอกเป็นการบาดเจ็บที่สำคัญและพบได้บ่อยและมีอัตราเสียชีวิตสูงการรักษาแพทย์จะใส่สายระบายทรวงอกให้ผู้ป่วยต่อลงขวดทำให้ขวดหนักมีน้ำหนักมากผู้ป่วยไม่สามารถลุกเคลื่อนไหวลุกจากเตียงได้การศึกษาทดลองอุปกรณ์ รถเข็นคู่ใจ ปลอดภัยเมื่อใส่ ICD สำหรับผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลุกเดินเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นมีความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการดูแลตนเอง ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ดังนั้น การทดลองสิ่งประดิษฐ์รถเข็นคู่ใจจึงช่วยให้ผูป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นใช้งานได้จริงมีความคงทนปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รูปทรงสี่เหลี่ยมทำจากโลหะไร้สนิมที่มีน้ำหนักเบา คงทน ถาวร ภายในระบุกันกระแทกด้วยยางพารา
ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายระบายทรวงอก เกิดความมั่นใจในการดูแลตนเองและทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการและการใช้นวัตกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จารุ พรหมสุทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สุจินดา จันทร์ใสอุตสาหกรรม
3นาย คมศร จันทร์ดีอุตสาหกรรม
4นาย จักรกฤษณ์ เสเปี้ยอุตสาหกรรม
5นาย สมชัย พรหมสุทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไลล่า พันธ์ทิพย์ปวช.
2นางสาว เกศกลม แก้วสารทองปวช.
3นางสาว จรรลยา เขียวจีปวช.
4นางสาว นูรีซัน แวมูเนาะปวช.
5นาย วรยุทธ บุญชูศรีปวช.
6นาย รณภูมิ ศรีซุยปวช.
7นาย วีระศักดิ์ ประทุมมณีปวส.
8นางสาว ทฤฒมน แก้วพิบูลย์ปวส.
9นาย สุทธิพงศ์ พัฒนกุลปวส.
10นาย ธัญกร อ่อนปอดปวส.