เครื่องขายข้าวสาร

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ดังนี้คือ ประสิทธิภาพของเครื่องขายข้าวสารที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยทำการทดสอบการทำงานของเครื่องขายข้าวสารโดยใช้การทดสอบการถอดอุปกรณ์เครื่องขายข้าวสารผลปรากฏว่า ในการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเครื่องขายข้าวสาร มีความสามารถในการขายข้าวสารได้ 24 ชั่วโมง. แสดงให้เห็นว่าเครื่องขายข้าวสาร มีความสามารถในการขายข้าวสารราคาต่ำสุดเพียง 20 บาท แสดงให้เห็นว่าเครื่องขายข้าวสารสามารถอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขายข้าวสาร ที่ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อมีความมุ่งหวังเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการขายข้าวสาร อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเพราะสามารถซื้อได้ 24 ชั่วโมง และยังซื้อขั้นต่ำเพียง 20 บาท ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทีมงานผู้สร้างได้ประสบการณ์ในการทำงาน การแก้ปัญหาในการสร้างชิ้นงานการทดลอง การทดสอบ และการควบคุมกระบวนการทำงานของชิ้นงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานและแนะนำให้นักศึกษารุ่นน้องได้รับต่อๆไป
1มีความสามารถในการขายข้าวสารได้ 24 ชั่วโมง
2.มีความสามารถในการขายข้าวสารราคาต่ำสุดเพียง 20 บาท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กสามัญ
2นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่สามัญ
3นาย รุ่งโรจน์ อินจีนสามัญ
4นาย ทักษิณ บุษษะสามัญ
5นาย ก่อพงศ์ ไวยานิกรณ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลูกทัพฟ้า ดีพลพันธุ์ปวส.
2นาย ธนิต มานัสปวส.
3นาย ศุภชัย ทับทิมปวส.
4นาย ศตวรรษ ปุจฉาการปวส.