Jack Seed Brownies (แจ็ค ซี๊ด บราวนี่)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

"Jack Seed Brownies" เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ(Glycemic index : GI) โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำตาลโตนดในการทดแทนน้ำตาลทราย และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งเมล็ดขนุนในการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่ต่อการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค และศึกษาต้นทุนการผลิต พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่มีอัตราส่วนน้ำตาลโตนดร้อยละ 100 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80 ส่วนการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนที่ร้อยละ 50 ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด คะแนนเฉลี่ยรวม 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่มีอัตราส่วนน้ำตาลโตนดร้อยละ 100 และมีอัตราส่วนแป้งเมล็ดขนุนต่อแป้งสาลีร้อยละ 50 มีต้นทุนการผลิตต่อถุง 24.18 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"Jack Seed Brownies" เป็นนวัตกรรมอาหารที่มีการนำน้ำตาลโตนดซึ่งเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI) มาทดแทนน้ำตาลทรายขาวในผลิตภัณฑ์และนำเมล็ดขนุนมาแปรรูปเป็นแป้งเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ "Jack Seed Brownies" จึงเป็นผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
1. ได้ผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
2. ทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำตาลโตนดในการทดแทนน้ำตาลทราย
3. ทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งเมล็ดขนุนในการทดแทนแป้งสาลี
4. ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
5. ทราบถึงต้นทุนการผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รุ่งนภา อ่อนชูอุตสาหกรรม
2นาย วีระศักดิ์ ยอดปรีดาอุตสาหกรรม
3นางสาว โสภิญญา เจ๊ะดาโอ๊ะอุตสาหกรรม
4นางสาว เพชรไพลิน ถาวะรังค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คุณานนท์ บุตรศรีปวช.
2นางสาว กฤษณา แซ่ตั้งปวช.
3นางสาว นฤมล บุญทินปวช.
4นางสาว นฤมล กลิ่นรันปวช.
5นางสาว วิภาพร วงษ์แหวนปวช.
6นางสาว ณัฐวิภา พงษ์ศิลป์ปวช.