อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพินทร์ บัวอินทร์สามัญ
2นาย สุชาติ กลิ่นเขียวอุตสาหกรรม
3นาง กฤตกมล มั่นสอนอุตสาหกรรม
4นางสาว ศิริวรรณ คำภักดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาคริต เพชรมณีปวช.
2นาย วีรเทพ รามชัยปวช.
3นาย ปิยสัตย์ ทิพย์มณีปวช.
4นาย นุสรา จันทาปวช.
5นาย พีระพงค์ หมุนนุ้ยปวช.
6นาย อัฟฟาน รบบานาปวช.
7นาย ธวัชชัย มะกรายปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในชุมชนมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและ ผลการวิจัยพบว่าระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านโดยอัตโนมัติที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ 4.78 ค่าเบี่ยงมาตรฐาน 0.30 อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ด้วยประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ สั่งงาน ผ่านโทรศัพท์ โดยนำอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในชุมชน
1. ควบคุมระบบควบคุมไฟฟ้าในบ้านและชุมชนระยะไกลได้
2. สามารถดูแลความปลอดภัยภายในบ้านและชุมชนได้