พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล ปั้นย้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธเนศน์ ใจแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐวัลย์ ปุสันเทียะปวช.
2นางสาว สุพรรษา เพ็งหลีปวช.
3นางสาว จิราพร โหมดวงษ์ปวช.
4นางสาว ชลธิชา ขันตีปวช.
5นางสาว ภัทรภร สุขประจักษ์ทองปวช.
6นางสาว รัตติกาล กันพวงปวช.
7นางสาว อลิสา ผิวผ่องปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่อัตราร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โปรแกรมจัดการเรียนการสอนสามารถบันทึกการลงเวลาเรียนของนักเรียน กรอกคะแนน บันทึกการสอน พร้อมประเมินผลการเรียนได้
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนได้