Helmet belt สำหรับรถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธรรมนูญ ขำจิตต์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ก้าน แตงทองอุตสาหกรรม
3นาย มนตรี รื่นศุภผลอุตสาหกรรม
4นาง สุพร ดีถาฤทธิ์สามัญ
5นาง กนกอร เมืองดู่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนุพร หย่งกิจปวช.
2นาย นุติ กลิ่นหอมดีปวช.
3นางสาว เทวพร สารสุวรรณปวช.
4นาย นัทธพงศ์ สังข์ทองปวส.
5นาย ธนายงค์ ลาโภปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนพบมากขึ้นทุกปี สาเหตุเกิดจาก สภาพแวดล้อม มนุษย์ และยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักยานยนต์เกิดจากความประมาทและสภาพแวดล้อมบนท้องถนน พบว่า หมวกกันน็อคหลุดออกจากศรีษะ เนื่องจากแรงกระแทกและไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อคที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ จึงได้ทำการประดิษฐ์ Helmet belt สำหรับรถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1.หาประสิทธิภาพอุปกรณ์เตือนปิดหน้ากากและเข็มขัดรัดคาง 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีสัญญาณเสียงเตือนสวมใส่ปิดหน้ากากและขาดเข็มขัดสายรัดคางทุกครั้ง
1.เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์บนท้องถนน
2.สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยก่อนออกเดินทาง