ฉีดเมล่อน Want ความหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพร หิรัญอ่อนเกษตรกรรม
2นางสาว หทัยรัตน์ เทพสถิตย์เกษตรกรรม
3นางสาว วรุณรักษ์ ราษีนวลเกษตรกรรม
4นางสาว ดุษฎีพร ดวงศรีสามัญ
5นางสาว ศุฐิษา เผ่าจันทวงศ์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรินทร์ หงษ์เอี่ยมปวช.
2นางสาว รัตนากร ปัญญาสูงปวช.
3นาย สีหราช โพธิ์แก้วปวช.
4นางสาว อาทิตยา ทองเเก้วปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพและความหวานของเมล่อนญี่ปุ่นโดยใช้ฮอร์โมนไข่ไก่และอาหารเสริม ORG ศึกษาทดลอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยการทดลองครั้งนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ประกอบด้วย3 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3ซ้ำ วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ความหนาของเนื้อและค่าความหวาน ผลการศึกษาพบว่า เมล่อนญี่ปุ่นที่ฉีดด้วยฮอร์โมนไข่ไก่เป็นสารเสริมให้คุณภาพของเมล่อนญี่ปุ่นดีที่สุด ด้านความหนาของเนื้อเมล่อน และค่าความหวาน เฉลี่ย 4.26 ซม. และ 15 บริกซ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสารชีวภาพที่ผลิตใช้ได้เอง มีคุณสมบัติที่ใช้ทดแทนฮอร์โมนสังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน ทำให้รากดูดสารอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงโตเร็ว ช่วยบำรุงต้นพืช เร่งดอก เร่งผล ช่วยเสริมธาจุอาหารที่จำเป็นให้กับพืช
ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน ทำให้รากดูดสารอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงโตเร็ว ช่วยบำรุงต้นพืช เร่งดอก เร่งผล ช่วยเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นให้กับพืช