น้ำปรุงไล่ยุง 2 in 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จริญญา หนูนุรักษ์คหกรรม
2นาย เศวตโชติ บุญจีนคหกรรม
3นางสาว ภัทราวดี ศรีรักษ์คหกรรม
4นางสาว อมรรัตน์ พูลกำลังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง พรสวรรค์ ผลวงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาริชาติ แช่มโสภาปวช.
2นางสาว นลินี บุญศิริปวช.
3นางสาว รินษรา บริรัตน์ปวช.
4นาย คมสัน ศรีฉ่ำปวช.
5นางสาว สุธีรา อ่วมมณ๊ปวช.
6นาย กษมพล ทู้ไพเราะปวช.
7นาย ธนาวัตร ศรีเดชปวช.
8นางสาว วริศรา บุญถนอมปวช.
9นางสาว ณภาภัช เมืองพุทธาปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำปรุงไล่ยุง 2 in 1 เป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการป้องกันยุง และนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันยุงผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพัฒนาให้น้ำปรุงสามารถใช้งานได้มากกว่าเป็นเครื่องหอมแต่ยังสามารถป้องกันยุงกัดได้ และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากกว่าหนึ่งทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชสมุนไพรไทย เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยในเรื่องของเครื่องหอมของไทยไว้ และทำให้บุคคลทั่วไปรู้จักน้ำปรุงมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำปรุงไล่ยุง 2 in 1 เป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นของเหลวที่มีส่วนผสมหลักคือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่่สามารถใช้ประพรมร่างกายให้เกิดความหอมและยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงกัด
1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงไล่ยุง 2 in 1 ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
2. ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงไล่ยุง 2 in 1 สามารถใช้ป้องกันยุงได้
3. ทำให้บุคคลทั่วไปรู้จักน้ำปรุงมากขึ้น
4. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของไทยในเรื่องของเครื่องหอมของไทยไว้