กระเป๋าผ้าปักลายชาติพันธ์ุเมืองเหน่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าท้องถิ่น ผสานลายปักชาติพันธุ์เมืองเหน่อ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ให้ความเหมาะสมของการพัฒนา อยู่ใน ระดับดีมาก และศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก จากแนวคิดความเป็นมา กระเป๋าผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยผ่านกระบวนการทำด้วยมือ ในการประดิษฐ์การจัดเย็บใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐ์ตกแต่ง โดยประดิษฐ์ จากวัสดุหลักในท้องถิ่น ผ้าทอพื้นเมืองผสมผสานลายปักของชนชาติท้องถิ่นลาวโซ่งตัดเย็บเป็นกระเป๋าแบบใหม่ที่ มีความทันสมัยและยุกต์ในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระเป๋าผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือ การตัดเย็บ ใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการออกแบบประดิษฐ์ตกแต่ง จากวัสดุหลักในท้องถิ่น ผ้าทอพื้นเมืองผสมผสานลายปักของชนชาติท้องถิ่นลาวโซ่ง ที่มีความทันสมัยและยุกต์ในปัจจุบันประโยชน์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน เป็นเครื่องประดับตกแต่ง และใช้สอยไปด้วนกันเพื่อสะดวกในการพกพาและใช้สอยอย่างคุ่มค่า เพื่อการเดินทาง
1. ใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก 2. ใช้สำหรับ พกพา ใส่ เครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่มีความจำเป็นเพื่อการเดินทางและประดับแฟชั่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เศวตโชติ บุญจีนคหกรรม
2นางสาว ภัทราวดี ศรีรักษ์คหกรรม
3นาง พรสวรรค์ ผลวงษ์สามัญ
4นางสาว กนกพร น้อยแสงศิลปกรรม
5นางสาว สุภัชชา สอนกลิ่นคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุจิอร ขาวประเสริฐปวช.
2นาย จามร เพ็งเรืองปวช.
3นางสาว กนกวรรณ เข็มเพ็ชร์ปวช.
4นาย ถิรภัทร พรคณาปราชญ์ปวช.
5นางสาว สุภาพร สำรีปวช.
6นาย อรรถ์ ชำนาญกิจปวส.