ระบบความปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน (Smart Village Security System)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุธีร์ แบนประเสริฐอุตสาหกรรม
2นาย อานนท์ สิงห์จุ้ยอุตสาหกรรม
3นาย ศุภโชค พานทองอุตสาหกรรม
4นาย พีรพงษ์ หงษ์โตอุตสาหกรรม
5นาย กฤษดา สุขนิมิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล สกุลเจริญพรปวช.
2นาย ญาณพล จันทร์ขำปวช.
3นาย จารุพัฒน์ โพธิกุลปวช.
4นาย กิตติศักดิ์ ทองไกรปวช.
5นาย ณัฐวุฒิ น้ำใจดีปวส.
6นาย ศิริชัย บุญมีปวส.
7นาย วชิร แหยมนิ่มปวส.
8นาย ธนสรณ์ อ่อนอินทร์ปวส.
9นาย ระพีพัฒน์ พันธ์ตันปวส.
10นาย ธิติพงษ์ สุภานิชิปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบความปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน (Smart Village Security System) ของครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และประชาชน และเพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าว เป็นเครื่องมือ Internet of Things (IoT) ที่มีความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแจ้งเตือน เพื่อรักษาความปลอดภัยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้กับผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งสามารถแจ้งเตือนโดยสัญญาณเสียง การแจ้งเตือนผ่าน Mobile Application และ Web Application ในรูปแบบ Dashboard ที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบและเข้าถึงหรือให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตือนภัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ แจ้งเหตุไฟไหม้ แก๊สรั่วไหล แจ้งเตือนผู้บุกรุก ในจุดที่นำอุปกรณ์ไปทำการติดตั้งตามวัตถุประสงค์
เป็นระบบเตือนภัย ที่สามารถแจ้งเตือน เหตุที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของสัญญาณเสียง แจ้งเตือนผ่าน Mobile Application และ Web Application ในรูปแบบ Dashboard หรือการแสดงข้อมูลสรุป และการแจ้งเตือนในมุมมองต่างๆ ที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบและเข้าถึงหรือให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา