เสาไฟป้องกันรถตกไหล่ทาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เชวง เรืองสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย ฐานันทร์ อุยสุยอุตสาหกรรม
3นางสาว ชนัญชิดา แซ่เจียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทนงศักดิ์ พรมเวชปวช.
2นาย อธิพันธ์ พันธุเสนปวช.
3นาย วิษณุ ทิพทองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เสาไฟป้องกันรถตกไหล่ทาง ผู้จัดทำโครงการวิจัย เกิดแนวคิดในการสร้างเสาไฟป้องกันรถตกไหล่ทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุรถตกไหล่ทาง ในช่วงน้ำท่วมถนนหรือเกิดอุทกภัยเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือเกิดอุทกภัย ทำให้น้ำท่วมบนทางถนนเกิดความยากลำบากในการใช้รถและใช้ถนนโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถตกถนนบ่อยครั้ง มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จะช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุได้ คือการมีเสาที่จะบอกแนวถนนให้เห็นเด่นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นทุ่นลอยตามแนวระดับของเสามีแสงสว่างที่ปลายเสา
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุรถตกไหล่ทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเกิดอุทกภัย น้ำท่วมถนน