เปลสนามขนย้ายผู้ป่วยแบบพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฏิพัทธ์ ชวนานันท์อุตสาหกรรม
2นาย วิระวงศ์ จงไกรจักรสามัญ
3นางสาว ยิ่งลักษณ์ เลิศกมลานันท์สามัญ
4นาย วราวุฒิ ช่วยรักษาสามัญ
5นาง ภิรมย์ แสงทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวงศ์ โฮ่สกุลปวส.
2นาย ณัสพงษ์ ลาชสุวรรณ์ปวส.
3นาย เทอดไท ชูสังข์ปวส.
4นาย นัฐพล ภูติรถยาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่นในพื้นที่ที่มีความลาดชัน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยปฐมพยาบาลในการนำเปล เพื่อนำไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้สะดวกและมีความกะทัดรัดในการจัดเก็บมีน้ำหนักเบาไม่เกะกะจึงสะดวกในการพกพารวมถึงประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ และการจัดเก็บ
2. มีน้ำหนักเบา
3. เพื่อช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยในที่ ที่ทุรกันดารได้อย่างสะดวก