ระบบบริหารการจัดการบ้านพักคนชรา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เตชิต รื่นธนากูลอุตสาหกรรม
2นาย รณภูมิ นาคสมบูรณ์อุตสาหกรรม
3นางสาว ศิริพิไลย พรหมแพทย์อุตสาหกรรม
4นาย จิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว กัญชิตา ธูปแช่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติภูมิ เชื้อสมชาติปวส.
2นางสาว กฤติมา เทศแจ่มปวส.
3นางสาว วรัชยา สีสุขปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดการข้อมูลในรูปแบบเอกสาร จึงต้องใช้พื้นที่มากและยุ่งยากต่อการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไขหรือด้านการค้นหา เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารนั้นอาจมีการชำรุดหรือเสียหายได้ เนื่องจากเอกสารอาจการชำรุดหรือเสื่อมสภาพตามการเวลา ซึ่งระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชน จะช่วยแก้ปัญหาในการบันทึกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร และลดการชำรุดเสียหายหรือสูญหายได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นระบบสารสนเทศจัดการเข้าเยี่ยมเยาวชน จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบ้านพักคนชรา จังหวัดลพบุรี โดยใช้การแสดงผลผ่านเว็บ
2.เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบการจัดการบ้านพักคนชรา จังหวัดลพบุรี
3.สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการทุกแบบ
4.ใช้ PHP และ MySQL ในการพัฒนา
ได้ระบบการจัดการบ้านพักคนชรา จังหวัดลพบุรี
เพื่อสะดวกสบายและทันสมัยในการเก็บข้อมูลของบ้านพักคนชราจังหวัดลพบุรี
สามารถตรวจจับความร้อนและส่งค่าลงฐานข้อมูลได้