ผลิตภัณฑ์จักสาน นวัตวิถี

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจ “ผลิตภัณฑ์จักสาน นวัตวิถี” สู่การอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ใช้วัสดุพลาสติก โดยการทดลองใช้วัสดุธรรมชาติจากใบตาล และผ้าพื้นเมือง มาเป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์ผสมผสานลวดลายผ้าทอพื้นเมือง เช่นลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสสำคัญ ๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวระทางขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้วัสดุธรรมชาติในการประดิษฐ์ "ใบตาล" และผ้าทอพื้นเมือง ออกแบบลวดลายจากผ้าทอ เช่นลายดอกพิกุล
เป็นการทดแทนวัสดุจากพลาสติก ร้อยละ 90 เหมาะสำหรับใช้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน และสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกในทุกโอกาสสำคัญ
1.เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ร่วมสมัย ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย
2.เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมให้มีความสวยงามแต่คงการอนุรักษ์ความเป็นงานหัตถศิลป์พื้นบ้าน
3.เพื่อประดิษฐ์และคิดค้นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักรสาน จากวัสดุธรรมชาติ "ใบตาล"
4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจฯ ที่มีต่อ “ผลิตภัณฑ์จักสาน นวัตวิถี”

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ เฉลยอาจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงษ์รัตนาวินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธัญญารัตน์ อำลาสามัญ
4นางสาว ลินรดี บุญดีชยาภรณ์สามัญ
5นางสาว อัจฉราภา วันอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปรีดารัตน์ สุขเลี้ยงปวช.
2นางสาว ธัญชนก เครือคร้ามปวช.
3นาย ณัฐธิชา ไชยวุฒิปวช.
4นางสาว ณัฐธิา ร่าเริงปวช.
5นางสาว สุจิตรา สังคะอ้นปวช.
6นางสาว สุจันทร์ฑา สังคะอ้นปวช.
7นางสาว ศิริลักษณ์ บุญปั้นปวช.
8นางสาว สุกัญญา แมลงภู่ปวส.
9นางสาว แพรวพรรณ สืบบำรุงปวส.
10นางสาว ส้มจีน วงสีดาปวส.