ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมออร์แกนิค(Hair color changing products.)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภัสรา นามมนตรีสามัญ
2นาง อุษา คงเพ็ชร์สามัญ
3นางสาว เมวิกา สังข์ทองสามัญ
4นาง ฐานวีร์ ณ นครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กชกร อยู่นรินทร์ปวช.
2นางสาว กิตติมา ขามจัตุรัสปวส.
3นางสาว วรรณิสา บุญเฮ้าปวส.
4นางสาว สตรีรัตน์ พันโคตรปวส.
5นางสาว วรรณพร โชติพินิจปวส.
6นาย จีรวุฒิ กรังพานิชย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมออร์แกนิค มีจุดมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษากรรมวิธีในการนำใบเทียนกิ่งและสมุนไพรในการนำมาย้อมผม 2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดจากใบเทียนกิ่งกับส่วนผสมจากธรรมชาติในการเปลี่ยนสีผม และ 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเทียนกิ่งกับส่วนผสมจากธรรมชาติในการเปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนั้น เป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์ นอกจากนี้บางชนิดยังมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นคันขึ้นและผิวหนังอักเสบ หากเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบถึงกับตาบอดได้ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าสมุนไพรในธรรมชาติที่ช่วยติดสีผม พบว่าใบเทียนกิ่งซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชนโดยนำมาผสมกับส่วนผสมที่มีอยู่ในธรรมชาติ สามารถนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ใช้ได้กับคนทุกวัยที่มีปัญหาผมหงอกหรืออยากมีสีผมที่สวยตามต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สารสกัดจากใบเทียนกิ่งที่เกิดจากการนำไปตากแห้งและบดเป็นผง แล้วนำไปผสมกับน้ำสะอาด จะสามารถเปลี่ยนผมจากสีดำเป็นสีน้ำตาล เมื่อนำผงสกัดใบเทียนกิ่งผสมดอกอัญชันจะเปลี่ยนผมสีดำเป็นสีส้มม่วง และผงสกัดใบเทียนกิ่งผสมผงกาแฟจะสามารถเปลี่ยนผมสีดำเป็นสีส้มน้ำตาล
1. ผงสกัดจากใบเทียนกิ่งบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีผมไร้สารเคมี
2. ผงสกัดจากใบเทียนกิ่งสามารถเปลี่ยนสีผมให้ได้สีผมตามต้องการ
3. ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น