เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบระบุตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเครื่องรักษาความปลอดภัยในท้องตลาดนั้นมีราคาที่สูง คนทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้ยาก และเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะลงทุนกับอุปกรณ์พวกนี้ เพราะ การใช้งานอาจจะไม่สำคัญมากเท่าไหร่ และมีราคาที่สูงจึงไม่อยากจะลงทุนในการซื้อมาติดตั้ง คณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหานี้ จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบระบุตำแหน่ง ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือ จะช่วยในการตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆ ช่วยในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน และหากนำไปใช้ภายในฟาร์มก็ยังสามารถ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงต่างๆ ไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณพื้นที่ที่เรากำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตรวจจับโดยใช้เเสงเลเซอร์ในพื้นที่ที่กำหนดในการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในเเละภายนอก มีการเเจ้งเตือนผ่านเเอพลิเคชั่นเเละเว็บไซต์
1.รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่กำหนด
2.สามารถนำไปใช้ทางการทหารได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ มงคลเพีชร์อุตสาหกรรม
2นาย เอกรินทร์ สินทะเกิดอุตสาหกรรม
3นาง ปาณิสรา อ่วมประทุมอุตสาหกรรม
4นาย จรัญ อ่วมประทุมอุตสาหกรรม
5นาย ชวัลณัฐ แจ่มจำรัสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มนัสพงษ์ เซ่งสมปวส.
2นาย ศิลปคม เเก้วเนตรปวส.
3นาย ภูมิภิญญ์ กลัดเฟื่องปวส.
4นาย ธเนศพล จันทร์โทปวส.
5นาย ณฐภัทร เเสงม่วงปวส.
6นาย ศุภกฤต ทองเงินปวส.
7นาย พุทธิ สถาพรเกษมสุขปวส.
8นาย วินัย วงษ์อนุปวส.
9นาย สุเมธ จำปาทองปวส.
10นาย นัทธพงศ์ ขวัญอยู่เย็นปวส.