หมี่กึงสมุนไพรรสไส้อั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แพรวสุดา ไชยต๊ะคหกรรม
2นาย ตะวัน ชัยรัตสามัญ
3นางสาว ดวงพร สุนทรสรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง กัญญาณัฐ แสงอุทัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว มธุรส มรรคอินทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ข่อง แซ่หยางปวช.
2นางสาว รัตนา แซ่ว่างปวช.
3นางสาว ผอง สามลอปวช.
4นางสาว ชนากาญ เสียงปวช.
5นางสาว กชกร สงวนพนาวัลย์ปวช.
6นาย กิตติ แยซอปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หมี่กึงสมุนไพรรสไส้อั่ว และศึกษาประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการของหมี่กึง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หมี่กึงสมุนไพรรสไส้อั่ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 2) ประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์หมี่กึงสมุนไพรรสไส้อั่ว สมุนไพรต่างๆ มีสรรพคุณา ช่วยบำรุงธาตุ ช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยแก้เสมหะเป็นพิษ ช่วยแก้ริดสีดวงทวารและยังมีสารเคอร์คูมิน เป็นสารสกัดจากเอทานอล มีฤทธิ์ยับยังเอนไซไทไรซิเนส และยังต้านอนุมูลอิสระ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์หมี่กึงสมุนไพรรสไส้อั่ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำแป้งสาลีมาผสมน้ำ แล้วหมักทิ้งไว้ 30 นาที จนเกิดกลูเตน ซึ่งเป็นโปรตีนจากแป้ง ผสมพริกแกงและเมล็ดเจีย มีเนื้อสัมผัส และรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์หมี่กึงสมุนไพรรสไส้อั่ว เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติ มีรสชาติของไส้อั่ว มีส่วนประกอบชองพืชสมุนไพร และมีไฟเบอร์สูงจากเมล็ดเจีย สามารถรับประทานได้ทันที หรือนำไปประกอบอาหารได้หลายประเภท